Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Gwaith Cartref

Picture 1

Pecynnau Gwaith Ysgol/ School Closure Packs

 

Helo,

Gobeithio bod pawb yn hapus ac yn iach. Hoffwn gyflwyno ein tudalen newydd i chi gyd, yma fe welwch becynnau gwaith ysgol i sicrhau bod eich plentyn yn parhau hefo'u haddysg. Fe wnâi uwchlwytho gymaint o wybodaeth ac sy'n bosibl i'ch cefnogi chi gyda dysgu cartref eich plentyn. Mi faswn i wrth fy modd yn gweld lluniau neu fidio o eich plant yn cwblhau'r gweithgareddau, mae croeso i chi e-bostio nhw i daviesr1558@hwbmail.net. Pob tro mae yna becyn neu wybodaeth newydd yn cael ei ychwanegu cewch gwybod gan yr ysgol.

 

Diolch yn fawr a byddwch yn saff,
Mrs Davies

 

 

Hello, 

I hope everyone is happy and healthy. I'd like to introduce you all to our new page, here you will find school closure packs to ensure your child is proceeding with their education. I will upload as much information as possible to support you with your child's home learning. I would love to see photos or even videos of your children completing the tasks so please feel free to email them to daviesr1558@hwbmail.net. Every time a new pack or any new information is added you will be contacted by the school. 

 

Thank you and stay safe,

Mrs Davies

Ap am ddim i ddysgu mwy o Gymraeg/ A free app to learn more Welsh:

 

Duolingo 

Wythnos 1/ Week 1

Ein stori ni dros y pythefnos nesaf yw: Rydym ni'n Mynd i Hela Arth. I gychwyn, darllenwch neu gwrandewch ar y stori yn defnyddio'r lincs isod. Mae yna fersiwn Cymraeg a Saesneg. Yna, gweithiwch trwy'r gweithgareddau ar y daflen sydd wedi atodi. Mwynhewch a chofiwch anfon lluniau neu fidio ohonoch chi'n cwblhau'r gweithgareddau! 

 

Our story for the next two weeks is: We're Going on a Bear Hunt. To start, read or listen to the story using the links below. There is a Welsh and an English version. Once you have done this, work through the activities on the page attached. Enjoy and remember to send pictures or videos of you completing the tasks! 

 

Enghreifftiau o'r Gweithgareddau/ Examples of activities

Wythnos 2/ Week 2

 

Parhewch â’r stori hon os gwelwch yn dda/ Please carry on with our current story

Enghreifftiau o'r gweithgareddau/ Examples of activities

Wythnos 3/ Week 3

Ein stori dros y pythefnos nesaf ydy, Jac a'r Goeden ffa. Darllenwch neu gwrandewch ar y stori yn defnyddio'r linc isod ac yna cwblhewch y gweithgareddau. Cofiwch, cewch anfon lluniau neu fidio ohonoch chi yn gwneud y gweithgaredd yn defnyddio'r e-bost ar dop y tudalen.

Our story for the next two weeks is, Jack and the Beanstalk. Read or listen to the story using the links below and then complete the activities. Remember, you can send photos or videos of yourselves completing the activity using the email address above. 

 

Matiau Toes/ Playdoh Mats

Enghreifftiau o'r Gweithgareddau/ Exmaples of the Activities

 

Wythnos 4/ Week 4

Parhewch â’r stori hon os gwelwch yn dda/ Please carry on with our current story

Enghreifftiau o'r Gweithgareddau/ Examples of Activities

Wythnos 5/ Week 5

Ein stori newydd dros y pythefnos nesaf yw Dwi'n Caru Bygs! 

Our new story over the next two weeks is I Love Bugs!

Enghreifftiau o'r Gweithgareddau/ Examples of Activities

Wythnos 6/ Week 6

Rydym yn barhau hefo'r stori Dwi'n Caru Bygs! We are carrying on with the story I Love Bugs!

Enghreifftiau o'r Gweithgareddau/ Examples of Activities

Wythnos 7/ Week 7

Ein stori ni dros y pythefnos nesaf yw SuperAb. Our story for the next two weeks is Superworm.

Wythnos 8/ Week 8

 

Wythnos 9/ Week 9

Ein stori ni dros y pythefnos nesaf yw, Y Feipen Enfawr. Our story over the next two weeks is 'The Enormous Turnip'.

 

 

Wythnos 10/ Week 10

Wythnos 11/ Week 11

Ein stori ni am y pythefnos nesaf yw Y Lindysyn Llwyglyd Iawn. Our story for the next two weeks is The Very Hungry Caterpillar.

Top