Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Gwaith Cartref/Homework

8/3/19

Creu map meddwl o'ch hoff ddiddordeb yn barod i wneud cyflwyniad 3 munud wythnos nesaf.

Casglwch ddigon o wybodaeth i'ch helpu.

Helfa Rif

8/2/19

Treiglad meddal

1/2/19

Mathemateg

25/1/19

Apostrophe worksheet

 

18/1/19

Taflenni mesur perimedr

11/01/19

Tasg daflen wybodaeth Purple Mash

Rhestrau sillafu wythnos 1-5

Weekly spellings week 1-5

Geiriau Sioe Nadolig

23/11/18

Gwaith cyfrifo newid gwahaniaethol efydd, arian, aur.

9/11/18

Taflenni arian gwahaniaethol.

25/10/18

Rydym wedi bod yn ysgrifennu dyddiadur Macbeth yn y dosbarth, felly, eich gwaith cartref dros hanner tymor yw ysgrifennu dyddiadur 3-diwrnod eich hun! Cewch ddewis unrhyw 3 diwrnod.

We’ve been writing Macbeth’s diary in class, so your homework over the half term break is to write your own 3-day diary! (In Welsh)

Cofiwch:

 • ysgrifennu am eich teimladau/emosiynau
 • defnyddio berfau gorffennol (person cyntaf, e.e. ais)
 • defnyddio agoriadau amrywiol (e.e. yn hwyrach ymlaen, ar ôl hynny…)

Remember:

 • Write about your feelings/emotions
 • Use past-tense (first person) verbs
 • Use different openers

 

***Gwaith cartref ychwanegol – pwysig! Additional homework – important! ***

 • Dysgwch ac ymarferwch eich llinellau Macbeth! Learn and practise your Macbeth lines!
 • Dewch o hyd i ddillad du (heb logos os bosib o.g.y.dd) – crys-t a leggings/trwsus a pumps/trainers du. Gather some black clothes for the performance (without logos if possible please) – black t-shirt, leggings/trousers and black pumps/trainers.
 • Os oes gennych chi unrhyw brop (o gwmpas y tŷ) yr ydych yn meddwl bydd o werth (e.e. cleddyf plastig/pren, het wrach, clogyn, coron) mi fydd Miss Davies yn ddiolchgar iawn i allu eu benthyg! Plîs peidiwch â mynd ati i brynu pethau newydd! If you happen to have any props around the house (that you think could be useful) we would be very grateful if we could please borrow them! (E.g. plastic/wooden swords, witches’ hats, cloaks or crowns) Please do not go out to buy new items!
 • Mwynhewch eich gwyliau!!! Enjoy your half term!!!

19/10/18

Gwaith mathemateg adio 2/3 digid/heriau.

12/10/18

Ysgrifennwch ddisgrifiad o’r wlad hudol yma.

Cofiwch: amrywio cychwyn brawddeg a defnyddio cymhariaethau.

Dyma fanc o ansoddeiriau effeithiol i chi ddefnyddio:

Hudol Ysbrydol Lliwgar Diddorol
Llachar Brawychus Cythreulig Arswydus
Troelliog Disglair Anghyffredin Hardd
Hyll Tywyll Dychrynllyd Rhyfedd

 

5/10/18

Gwaith ffracsiynau gwahaniaethol 

28/9/18

Punctuation/spelling corrections sheet

21/9/18

Taflenni lluosi 

Multiplication tasks

14/9/18

Ysgrifennwch bortread Cymraeg am unrhyw un o'ch arwyr o'r byd go iawn. Cewch ddewis athletwr, pel droediwr, canwr, actor, awdur, ffrind, rhywun o'ch teulu neu unrhyw un liciwch. Does dim rhaid i'r person bod yn fyw heddiw neu'n enwog chwaith.

Write a description (in Welsh) about one of your real-life heroes. You can choose an athlete, footballer, singer, actor, author, friend, family member or anyone you like. They don't have to still be alive today or famous either.

Meini prawf: 

 • Paragraff am eu cefndir (enw, swydd, oed, cartref, teulu)
 • Paragraff am sut maent yn edrych (gwallt, llygaid, corff, croen, dillad)
 • Paragraff am eu cymeriad (diddordebau, ansoddeiriau i ddisgrifio sut fath o berson ydyn nhw)
 • O leiaf 1 cymhariaeth ym mhob paragraff
 • Ansoddeiriau/geiriau gwych

 

Success criteria/You must include: 

 • A paragraph about their background (name, job, age, home, family)
 • A paragraph about their appearance (hair, eyes, body, skin, clothes)
 • A paragraph about their personality (hobbies, adjectives to describe their character)
 • At least 1 simile per paragraph
 • WOW adjectives

 

 

7/9/18

Dylunio clawr i'ch llyfr gwaith cartref!

Design a cover for your homework books

Top