Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Dosbarth Meillion

Croeso i ddosbarth Meillion

 

 

Blwyddyn 3 a 4 - Year 3 and 4

Athrawes/Teacher 

Dydd Llun, bore Dydd Mawrth, Dydd Iau a Dydd Gwener - Mrs Williams

Prynhawn Dydd Mawrth a Dydd Mercher - Mrs Connah.
 

Monday morning, Tuesday, Thursday and Friday - Mrs Williams

Monday afternoon and Wednesday- Mrs Connah

 

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn arall llawn hwyl a sbri!

We are looking forward to another year full of fun!

 

Ein Thema yw: Gwledydd Oer

Our Theme is: Cold Countries

 

Themau’r flwyddyn/Our Themes

Tymor yr Hydref: Y Rhufeiniaid

Tymor y Gwanwyn: Gwledydd Oer

Tymor yr Haf: Gwyrdd: Ailgylchu/Eryri

 

Autumn Term: The Romans

Spring Term: Cold Countries 

Summer Term: Green: Recycling/Snowdonia

 

 

Gwybodaeth pwysig/Important information

 

Gwaith Cartref a Llyfrau Darllen/Homework and Reading books.
Caiff llyfrau darllen unigol eu gyrru adref bob dydd Gwener, i’w ddychwelyd yn ôl i’r ysgol erbyn dydd Llun yn barod i grwpiau darllen neu darllen unigol. 
Cewch hefyd ddilyn y linc isod am gopi digidol o gynllun darllen Cymraeg a Saesneg Dosbarth Meillion.  

 

 

Individual reading books are sent home every Friday, please return to school by Monday ready for reading groups or individual reading. You can also follow the link below for a copy of Dosbarth Meillion’s Welsh and English reading scheme.

 

 

 

Bwyd Bore/Morning Snack

Gofynnir yn garedig i chi anfon bwyd bore i'r ysgol yn ddyddiol gyda’ch plentyn.  Ffrwyth a dwr yn unig.

 

We kindly ask for you to send a morning snack into school daily with your child. Fruit and water only.

 

Addysg Gorfforol/Physical Education

Dydd Mawrth

Tymor yr Hydref

NOFIO. Gwisgwch eich gwisg ysgol i’r ysgol. Dewch â bag Nofio gyda gwisg nofio, tywel,  brwsh gwallt a bobble.

Tymor y Gwanwyn/Haf

Gwisgwch eich dillad ymarfer corff i’r ysgol.

  • top gwyn
  • siorts/joggers du
  • esgidiau ymarfer corff

 

Tuesday

Autumn term

SWIMMING. Wear your uniform to school. Bring a swimming bag with a swimming costume, towel, hair brush and a bobble.

Spring and Summer term

wear your p.e. kit to school.

  • white top
  • Black shorts/joggers
  • trainers

 

Ysgol Goedwig/Forest School

Prynhawn Dydd Iau - Bydd eich plentyn angen wellies, dillad cynnes, côt law, het a menig. Cofiwch - Mae'r ysgol goedwig yn fwdlyd. Gwisgwch hen ddillad. 

Thursday afternoon - Your child will need wellies, warm clothes, rain coat, hat and a scarff. Remember - The forest school is muddy - Wear old clothes. 

Top