Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Llythrennedd / Literacy

O fewn y tymor nesaf byddwn yn ffocysu ar y canlynol / 

During this term we will be focusing on the following:  

 

Darllen / Reading

Mae gan bob disgybl lyfr darllen, Cymraeg yn unig i flwyddyn 2 a Chymraeg a Saesneg i flwyddyn 3. Bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfr darllen o leiaf 3 gwaith yr wythnos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Dilynwch y linc isod am gopi digidol o gynllun darllen Cymraeg a Saesneg Dosbarth Meillion.

 

Each pupil has a reading book, Welsh only for year 2 and English and Welsh for year 3. They are expected to read al least 3 times to week to assist with reading and analytical skills. Please follow the link below for a copy of Dosbarth Meillion’s Welsh and English Reading Scheme. 

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig Disgrifio a Cherddi. 
 

During this term we will be writing Descriptions and Poems.

 

Gramadeg / Grammar

Bydd y disgyblion yn dysgu am: / The pupils will learn:

  • Trefn yr Wyddor / Alphabetical order;
  • Atalnodi gan ddefnyddio priflythyren, atalnod llawn, ebychnod a gofynnod yn gywir/ Punctuation by correct use of capital letters, full stops, exclamation marks and question marks;
  • Defnyddio a deall swyddogaethau geiriau - enwau, berfau ac ansoddeiriau / Understanding and use of words – names, verbs and adjectives;
  • Gofyn ac ateb cwestiynau'n gywir / Asking and answering questions accurately
Top