Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Gwaith aros adref/Staying at home work

Annwyl Rieni,
Gobeithio eich bod chi i gyd iach ac yn cadw'n ddiogel. Rwyf wedi llunio pecynnau i roi syniadau i chi o weithgareddau y gallwch eu gwneud gyda'ch plant gartref. Y prif ffocws ar y funud yw hapusrwydd a lles eich plentyn.

 

Mae ychydig bach o ddysgu gartref yn wych: darllenwch, ymarferwch eich tablau ond gwnewch yn siŵr bod cydbwysedd â chwarae, pobi, hwyl, creu, adeiladu a mwynhau amser teulu.

 

Os oes angen unrhyw gefnogaeth arnoch yn ystod y cyfnod yma, mae croeso i chi gysylltu trwy e-bost ... HarrisonC1@hwbcymru.net. Anfonwch ffotograffau o'ch plant yn mwynhau eu hunain. Byddwn wrth fy modd yn eu gweld.

 

Cadwch yn ddiogel,

 

Miss Harrison

 

___________________________________

 

Dear Parents, 

I hope you’re all well and staying safe. I have put together some packs to give you some ideas of activities you can do with your children at home. The main focus at the minute is your child’s happiness and wellbeing. However you achieve this is fine, and believe me you’re doing amazing.

 

a little bit of home learning is great: read, practise your tables but make sure this is balanced with play, fun, baking, making, building and enjoying family time. 

 

If you need any support during this difficult time please do not hesitate to get in touch via email... HarrisonC1@hwbcymru.net. Please send over photographs of your children enjoying themselves. I would love to see them. 

 

Keep safe, 

 

Miss Harrison

 

 

Picture 1
Picture 2
Top