Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Gwaith aros adref/Staying at home work

Annwyl Rieni,
Gobeithio eich bod chi i gyd iach ac yn cadw'n ddiogel. Rwyf wedi llunio pecynnau i roi syniadau i chi o weithgareddau y gallwch eu gwneud gyda'ch plant gartref. Y prif ffocws ar y funud yw hapusrwydd a lles eich plentyn.

 

Mae ychydig bach o ddysgu gartref yn wych: darllenwch, ymarferwch eich tablau ond gwnewch yn siŵr bod cydbwysedd â chwarae, pobi, hwyl, creu, adeiladu a mwynhau amser teulu.

 

Os oes angen unrhyw gefnogaeth arnoch yn ystod y cyfnod yma, mae croeso i chi gysylltu trwy e-bost ... HarrisonC1@hwbcymru.net. Anfonwch ffotograffau o'ch plant yn mwynhau eu hunain. Byddwn wrth fy modd yn eu gweld.

 

Cadwch yn ddiogel,

 

Miss Harrison

 

___________________________________

 

Dear Parents, 

I hope you’re all well and staying safe. I have put together some packs to give you some ideas of activities you can do with your children at home. The main focus at the minute is your child’s happiness and wellbeing. However you achieve this is fine, and believe me you’re doing amazing.

 

a little bit of home learning is great: read, practise your tables but make sure this is balanced with play, fun, baking, making, building and enjoying family time. 

 

If you need any support during this difficult time please do not hesitate to get in touch via email... HarrisonC1@hwbcymru.net. Please send over photographs of your children enjoying themselves. I would love to see them. 

 

Keep safe, 

 

Miss Harrison

 

 

Wythnos Olaf 💫

Gwaith aros adref - wythnos yn cychwyn 06/07/2020. Staying at home work - week starting 06/07/2020

Gwaith aros adref - wythnos yn cychwyn 29/06/2020. Staying at home work - week starting 29/06/2020

Gwaith aros adref - wythnos yn cychwyn 22/06/2020. Staying at home work - week starting 22/06/2020

Gwaith aros adref - wythnos yn cychwyn 15/06/2020. Staying at home work - week starting 15/06/2020

Gwaith aros adref - wythnos yn cychwyn 08/06/2020. Staying at home work - week starting 08/06/2020

Gwaith Aros adref wythnos yn cychwyn 01/06/2020 - Staying at home work week starting 01/06/2020

Gwaith aros adref wythnos yn cychwyn 18/05/2020 - Staying at home work week starting 18/05/2020

Gwaith aros adref - wythnos yn cychwyn 11/05/2020. Staying at home work - week starting 11/05/2020

________________________________________________

04/05/2020

 

Bore Da, Gweler isod ragor o waith ar gyfer wythnos yma.

 

Good morning, you will find more work below for this week. 

 

Mwynhewch/Enjoy

 

Miss Harrison

________________________________________________________

                                                            

 

27/04/2020

Bore da /Good Morning 

 

Mae nifer ohonoch wedi gofyn am wythnos yma i barhau gyda gweithgareddau sydd wedi eu gosod yn barod. Os oes eisiau tasgau ychwanegol gyrrwch e-bost i HarrisonC1@hwbcymru.net

 

Many of you have asked for this week to continue with work that is already set. If you would like extra work please send an email to HarrisonC1@hwbcymru.net

 

Diolch/Thank you

 

Miss Harrison

 

                                                              

 

 

 

Helo! Gobeithio eich bod wedi mwynhau'r Pasg ac wedi bwyta llwyth o siocled blasus! Gweler ragor o waith a gweithgareddau i'r plant isod. Mae yna ddigonedd o waith yma i bara'r pythefnos nesaf. 

 

Tybed faint fydd yn cwblhau sialens Mrs Connah? 'Llyfryn Capsiwl Amser'

 

PWYSIG - Peidiwch â gwneud pob un sialens! Dewiswch y lefel her addas. E.e. Mathemateg lefel 1 neu 2. 
Darllen a deall Chili 1, 2 neu 3. 
Gosodwch eich hunain yn yr ardal dysgu a mwynhewch!

 

Uwaith rydych wedi cyflawni gwaith adref dangoswch i fi ar Seesaw. Rydw i wedi gyrru e-bost i chi ar purple mash gyda chod Seesaw.

 

________________________

 

Hello! hope you all have enjoyed your easter and have eaten lots of yummy chocolate! See below for more work and activities for you to complete at home. There is more than enough work here to last you for the next two weeks. 

 

I wonder how many of you will complete Mrs Connah's challenge? 'Time Capsule booklet'

 

IMPORTANT - Don’t do every challenge. Choose your challenge level e.g. 

Maths - Level 1 or 2

Reading comprehension - Chili 1, 2 or 3.

Place yourself in the learning zone. 

 

Once you have completed work set. Please head over to Seesaw to show me your work. I have sent you a log in code via purple mash Email - Check your Alerts.

 

Methu chi gyd! Missing you all!

 

Miss Harrison

Ymarfer Tablau. Times Tables Practice.

Top