Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Ysgol Goedwig/ Forest School

Creu siâp 3D

Da iawn chi dosbarth Derbyn am gydweithio hefo'ch gilydd i adeiladu ciwb allan o'r frigau!

Well done Dosbarth Derbyn for working together to create a cube out of the sticks!

Adeiladu Tai Affricanaidd

 

Gan ein bod ni wedi bod yn edrych ar Affrica a sut fath o wledydd, tywydd ac anifeiliaid sydd yna, rydym ni wedi bod yn edrych ar dai Affricanaidd a sut maen nhw wedi cael ei adeiladu. Dyma Flwyddyn 1 yn cael tro i adeiladu tai bach allan o fwd a brigau. Cafodd Blwyddyn 1 gymaint o hwyl yn cael eu dwylo nhw'n fudur! 

As we've been looking at Africa at what kind of countries, weather and animals there is, we went on to look at African houses and how they were built. Here is Year 1 having a go at building their own small African house out of mud and sticks. Year 1 had so much fun getting their hands dirty! 

 

Dewch i adeiladu den!

Faint o bobl fedrwch chi ffitio yn eich den? 

How many people can you fit in your den?

Hwyl a Sbri yn yr Eira!

 

Cawsom ni Ysgol Goedwig wahanol gan fod hi wedi bwrw eira gymaint. Yn lle, rydym ni wedi ymarfer ein rhifau drwy daflu peli eira at y rhifau gwahanol i drio golchi'r sialc i ffwrdd ac yna wedi arbrofi hefo lliwiau gwahanol drwy beintio'r eira. 

We had a different kind of Forest School today as it snowed so much. Instead, we practiced our numbers by throwing snowballs at the different numbers to try and clean the chalk off, we then experimented with different colour's by painting the snow. 

Ysgol Goedwig yn Dymor yr Hydref

Top