Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Tric a Chlic

Tric a Chlic

Mae cynllun Tric a Chlic yn cael ei ddefnyddio trwy’r Cyfnod Sylfaen. Rydym ni yn ddosbarth Meithrin yn cychwyn hefo’r pecyn melyn, yn bennaf y llythrennau, ac wedyn yn symud ymlaen trwy’r pecynnau gwahanol. 
Mae Tric a Chlic yn gynllun ffoneg Cymraeg sydd yn helpu plant dysgu llythrennau hefo symudiadau a chaneuon sydd yn helpu ffurfio. Yn ychwanegol i hyn, mae’r plant yn dysgu geiriau syml cytsain-llafariad-cytsain. Gweler isod ein trefn dysgu ni yn Ddosbarth Meithrin. 

 

The Tric a Chlic app is used throughout the Foundation Phase. We in the Nursery class start on the yellow pack, in particular the letters, then move on through the different packs when the child is ready. Tric a Chlic is a phonetic scheme that children learn their letters with movements and songs that help letter formation. As well as this, they also help children learn simple C-V-C words. See below the learning pattern we use in the Nursery class. 

Os hoffech edrych ar lyfrau Tric a Chlic hefo’ch plentyn, dilynwch y linc a gwnewch cyfrif am ddim.

 

If you would like to look at the Tric a Chlic books with your child, follow the link and create a free account. 

Top