Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Llythrennedd - Literacy

O fewn y flwyddyn nesaf byddwn yn ffocysu ar y canlynol...

During the next year we will be focusing in the following...

 

Darllen - Reading

Mae gan bob disgybl llyfr darllen Cymraeg a Saesneg. Bydd disgwyl iddynt ddarllen eu llyfrau darllen dros y penwythnos er mwyn gwella eu sgiliau darllen a dadansoddi. Dilynwch y linc isod am gopi digidol o gynllun darllen Cymraeg a Saesneg Dosbarth Meillion.

 

Each pupil has a reading book Welsh and English. They are expected to read their reading book over the weekend to assist with reading and analytical skills. Please follow the link below for a copy of Dosbarth Meillion's Welsh and English Reading Scheme.

 

Ysgrifennu / Writing

Yn ystod y tymor yma byddwn yn creu darnau ysgrifenedig Disgrifio a Storiau. 
 

During this term we will be writing Descriptions and Stories.

 

Gramadeg / Grammar

Bydd y disgyblion yn dysgu am: / The pupils will learn:

  • Trefn yr Wyddor / Alphabetical order;
  • Atalnodi gan ddefnyddio priflythyren, atalnod llawn, ebychnod a gofynnod yn gywir/ Punctuation by correct use of capital letters, full stops, exclamation marks and question marks;
  • Defnyddio a deall swyddogaethau geiriau - enwau, berfau ac ansoddeiriau / Understanding and use of words – names, verbs and adjectives;
  • Gofyn ac ateb cwestiynau'n gywir / Asking and answering questions accurately
Top