Google Search

Ysgol Terrig

Dysgu Doniau i'r Dyfodol - Teach skills for the future

Rhifedd/Numeracy

 Byddwn yn ffocysu ar y canlynol o fewn ein gwersi Mathemateg: 

 We will be focusing on the following during our Maths lessons:   

 

Blwyddyn 3 / Year 3

 • Dysgu tablau hyd at 2, 5, 10, 3 a 4 / Learn times tables up to 2, 5, 10, 3 and 4;
 • Ysgrifennu rhifau hyd at fil / Writing number to a thousand;
 • Adio a thynnu 1, 10 a 100 at unrhyw rif / Adding and subtracting 1, 10 and 100 at any number;
 • Amcangyfrif i'r 10 a'r 100 agosaf / Estimating to the nearest 10 and 100;
 • Dilyniannau rhif e.e. cyfrif fesul 2, 3, 4 o wahanol bwyntiau cychwyn / Number sequences i.e. counting by 2, 3, 4 from different starting points;

 • Adio tri rhif dau-ddigid /Add three two-digit numbers;

 • Defnyddio arian i dalu am a chyfri newid hyd at £5 / Use money to pay for items and calculate change up to £5;
 • Darllen yr amser ar gloc analog a digidol i'r pum munud agosaf / Tell the time on an analogue and digital clock to the nearest five minutes;
 • Adnabod rhifau negyddol mewn cyd-destun tymheredd / To recognise negative numbers in the context of temperature.

 

Blwyddyn 2 / Year 2

 • Darllen ac ysgrifennu rhifau at 20/100 / Read and write numbers to 20/100 
 • Adio a thynnu o fewn 10/20 / Add and subtract within 10/20 
 • Adnabod ac enwi siapiau 2D a 3D cyffredin / Recognize and name common 2D and 3D shapes 
 • Adnabod odrifau ac eilrifau  hyd at 100 / Recognize odd and even numbers up to 100
 • Cyfrif setiau mwy o wrthrychau, weithiau’n defnyddio grwpio / Count larger sets of objects, sometimes using grouping. 
 • Pwyso cynhwysion wrth ddilyn ryseit bwyd / Weigh ingredients when following a food recipe. 
 • Darllen y cloc analog a’r cloc digidol wrth ddilyn trefn y dydd ysgol. Defnyddio amserlen weledol wrth drefnu’r dydd. / Read the analogue clock and the digital clock when following the order of the school day. Use a visual timetable when organizing the day. 
 • Dechrau dysgu tablau 2,5 a 10 ar lafar / Begin to learn tables 2,5 and 10 orally. 
 • Casglu a dehongli data gan ddefnyddio graffiau / Collect and interpret data using graphs.
 • Chwarae gemau gwaith pen fel adio 10 yn fwy a llai ar y sgwâr can't rhyngweithiol / Play mental work games such as adding 10 more and less on the interactive hundred square. 
 • Adio a thynnu o fewn 20 ac yna tu hwnt. / Addition and subtraction within 20 and beyond.
Top